Welkom by / Welcome to

Psychology Education (Pty) Ltd

Oor / About

Dr. Jan

Boeke / Books

Kontak Ons / Contact Us

Please click here for important information regarding Covid-19 in South Africa.

Psychology Education (PTY) LTD fokus op die eise van ouerskap in snel veranderende tye.

 

’n Mens besef eers hoe omstandighede verander het wanneer ouers hul kinders se kinderdae vergelyk met hul eie kinderdae. As kinders het vandag se ouers skaars rekenaars en selfone geken, terwyl die kuberwêreld vandag ongelooflik baie kennis bring tot binne jou kind se hande.

 

Tegnologiese ontwikkeling verbeter lewensomstandighede by die dag. Kinders ontwikkel en groei baie vinniger. Die meeste ouers is in die posisie om aan hul kinders meer te bied as wat hulself as kinders gehad het. Dit stel egter net groter eise aan die ouers.

 

Tog bly die basiese beginsels van opvoeding dieselfde. Basiese behoeftes bly dieselfde. Dit moet egter aangepas word by ’n eietydse, snel ontwikkelende wêreld. Ouers word soveel meer geokkupeer deur werks-, sosiale en ander lewenseise dat hul tyd meer ekonomies bestuur moet word.

 

Omstandighede waarbinne kinders vandag grootword, raak elke dag ingewikkelder en meer veeleisend. Ondersteuning en steunstelsels is ’n oeroue beginsel. Dit moet gebruik word.

Psychology Education (PTY) LTD focus on the claims of parenting in today's quick changing circumstances.

 

One first only realises how circumstances change when parents compare their children’s childhood to their own. Parents of today hardly knew computers and cell phones as children, while today, new technologies and the internet brings incredible knowledge into their children’s lives.

 

Technological developments improves living conditions daily. Children develop and grow much faster. Most parents are in a position to offer their children more than they had as children themselves. However, this lays even bigger demands on parents’ shoulders.

 

Nevertheless, the basic principles of education remain the same. Basic needs remain the same. It should, however, be adapted to a contemporary, fast-developing world. Parents are so much more occupied with vocational, social and other demands of life that their time needs to be managed more economically.

 

The circumstances under which children are currently growing up are getting more complex and demanding every day. Support and support systems are an ancient principle that should be applied.

Dr. Jan Oberholzer was die grootste deel van sy loopbaan betrokke by opleiding, opvoeding en versorging van kinders. Hy was die hoof van die Jac van Belkum-kinderhuis en daarna bestuurder van die Ned. Herv. Kerk se kinderversorging.

 

Die multiprofessionele spanbenadering is benut as ’n meer volledige en verbrede hulpbron om by die kernoorsake van probleme uit te kom. Hy was ook in noue samewerking met skole.

 

Sedert aftrede help hy op ’n ad hoc-basis gesinne met probleme en het op versoek begin werk aan ’n reeks boeke onder die tema "Ouerskap in Praktyk".

 

Akademies beskik hy oor:

Ph.D. (Opvoedkundige Sielkunde) met navorsing oor ondersteuning aan opvoeders wat werkstres beleef.

M.Ed. (Skoolvoorligting) met navorsing oor die verband tussen persoonlikheid en studiehouding.

B.Ed. (Orthopedagogie) met navorsing oor die verband tussen huisgodsdiens en skoolvordering.

For most of his career, Jan Oberholzer has been involved in the upbringing, education and care

of children. He headed the Jac van Belkum Children’s Home and then managed child care of the Dutch Reformed Church.

 

The multi-professional team approach was utilised as a more complete and broadened resource to identify and address the causes of problems. He was in close collaboration with schools as well.

 

Since retirement, he has been working on an ad hoc basis with families with problems and started working, by request, on a series of books under the theme Parenting in Practice. The publication Practical parenting is the first in the above-mentioned series.

 

He has obtained the following degrees at the North West University:

Ph.D. (Educational Psychology) with research on support for teachers who experience work stress.

M.Ed. (School guidance) with research on the relationship between personality and attitude to study.

B.Ed. (Orthopedagogy) with research on the connection between home religion and progress at school.

Ouerskap in Praktyk

Practical Parenting

Die boekreeks Ouerskap in praktyk, waarvan die boek "Verstaan jou Kind" ’n eerste en inleidende bron is, poog om die vrae wat ouers vra te akkommodeer.

 

Hierdie boekreeks se doel is om saam met ouers ’n pad te stap met hul kinders – om saam die kinders te sien ontwikkel tot verantwoordelike en selfgeldende landsburgers. Toepassing van die inhoud behoort ouerskap te vergemaklik.

This book attempts to accommodate the questions parents ask.

 

The purpose of this book series is to walk a distance with parents and their children – to see these children develop into responsible and assertive citizens. Application of this content should simplify the task of raising children.

R75.00

Buy

R75.00

Buy

We are running a special offer on these books during the S.A. Covid-19 Lockdown.

 

Please click here to make use of this offer.

Physical address:

TLU-SA Building

194 James Drive

SIlverton

Pretoria

Gauteng

0184

 

Postal address:

Postnet Suite 347

Private Bag X15

Menlo Park

Gauteng

0102

© Psychology Education (Pty) Ltd  •  2020. All rights reserved. Designed by JSquare Studio